Terms & Conditions

Všeobecné smluvní podmínky prezenčních a on-line vzdělávacích kurzů poskytovaných v rámci společnosti Trade With Science na internetových stránkách www.tradewithscience.com (dále jen „Podmínky“).

 

1. Oecná ustanovení

1.1. Služby prezenčních a on-line vzdělávacích kurzů internetových stránek www.tradewithscience.com poskytuje

 • Poskytovatel vydává tyto podmínky užívání internetových stránek tradewithscience.com (dále jen „Podmínky”) – ve vztahu ke kupujícím (dále jen „Kupující”)
 • Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž Poskytovatel vstupuje s Kupujícím v souvislosti s užíváním jeho elektronického systému tradewithscience.com a jeho obsahu.
 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. Pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro Podnikatele, pokud jsou pravidla pro Podnikatele v těchto Podmínkách zvlášť definována.

 

2. DEfinice použitých pojmů

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

Elektronický systém: internetové stránky www.tradewithscience.com určené k užívání (nejenom) ze strany jejich registrovaných Uživatelů.

Užívání Elektronického systému: užívání obsahu a dalších funkcionalit Elektronického systému v rozsahu, v jakém Elektronický systém toto užívání technicky umožňuje.

Uživatel: každý, kdo používá Elektronický systém na počítačové síti Internet, přičemž se nezohledňuje, jestli je uživatel registrován v Elektronickém systému či nikoliv a zároveň je Uživatelem chápán v rámci těchto Podmínek také každý Kupující.

Účet: rozhraní, které vzniká na základě registrace Uživatele v Elektronickém systému, díky kterému má Uživatel možnost využívat Služeb Poskytovatele.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Elektronického systému.

Služby: veškeré služby aktuálně nabízené Poskytovatelem v rámci konkrétního Elektronického systému Uživatelům, zejména pak vzdělávací kurzy:

 • prezenční kurzy (skupinové a individuální kurzy) a (ii) on-line kurzy.

Skupinový prezenční kurz (dále jen „SPK“): druh placené Služby Poskytovatele. Obsah dané Služby je Kupujícímu předán slovně při osobní prezentaci Poskytovatele v termínu a místě uvedeném v objednávkovém formuláři na stránkách www.tradewithscience.com Ještě před konáním SPK obdrží Účastník SPK Záznam z kurzu. Počet Účastníků SPK je 3 a více osob.

Individuální prezenční kurz (dále jen „IPK“): druh placené Služby Poskytovatele. Obsah dané Služby je Kupujícímu předán slovně při osobní prezentaci Poskytovatele v termínu a místě uvedeném v objednávkovém formuláři na stránkách www.tradewithscience.com. Ještě před konáním IPK obdrží Účastník IPK Záznam z kurzu. Počet Účastníků IPK je 1-2 osoby.

Záznam z kurzu: videonahrávka pořízena během jednoho z předešlých termínu konání kurzu, na kterém je zaznamenán v plném rozsahu obsah jednoho z SPK nebo IPK.

Skripta: vzdělávací manuál, který obdrží od Poskytovatele každý Kupující v elektronické podobě (ve formátu Pdf.). Účastníci SPK nebo IPK mají navíc nárok na tento manuál i v tištěné podobě a obdrží jej v termínu a místě konání SPK či IPK.

Účastník: každý Kupujícímu, kterému na základě koupě SPK nebo IPK od Poskytovatele vznikl nárok se fyzicky zúčastnit SPK nebo IPK. Pro Účastníka platí nad rámec specifikovaných práv a povinností také stejná práva a povinnosti definované v rámci těchto Podmínek jako pro Uživatele.

On-line kurz: druh placené Služby Poskytovatele, Obsah dané Služby je Kupujícímu předán pouze on-line formou, tj. Uživatel obdrží od Poskytovatele pouze Záznam z kurzu. Poskytovatel může dle vlastního uvážení a možností nabídnout Kupujícímu On-line kurzu také bezplatnou účast na jednom z termínu SPK.

Platební brána / PayPal: třetí strana zprostředkující platbu mezi Uživatelem a Poskytovatelem. V případě platby přes Platební bránu / PayPal jsou finanční prostředky nejprve zapsány na obchodní účet Poskytovatele Platební brány nebo účet PayPal Poskytovatele a až poté na bankovní účet Poskytovatele.

3. Předmět Služby

3.1 Předmětem Služby je právo Kupujícího na účast na vzdělávacích kurzech pořádané Poskytovatelem.

3.2 V případě SPK a IPK je předmětem služby účast na daném vzdělávacím kurzu v datu a čase konání určeném v objednávkovém formuláři na webu: www.tradewithscience.com. Kupující má kromě samotné účasti na SPK nebo IPK nárok na Záznam z kurzu, který Kupující obdrží po připsání ceny Služby na účet Poskytovatele či účet platební brány/Paypal účet Poskytovatele. Předmětem této služby není nárok na dodatečné konzultace nebo účast v dalších kurzech pořádaných Poskytovatelem.

3.3 V případě On-line kurzů je předmětem služby pouze zpřístupnění Záznamu z kurzu. Předmětem této služby není nárok na dodatečné konzultace nebo účast v dalších kurzech pořádaných Poskytovatelem. Poskytovatel může dle vlastního uvážení a možností nabídnout Kupujícímu On-line kurzu také bezplatnou účast na jednom z termínu SPK.

4. Registrace Uživatele

4.1 Uživatelé se mohou před či během Užívání Elektronického systému zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách www.tradewithscience.com  po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronického systému. Registrace Uživatele je bezplatná. Každý Uživatel, který se zaregistruje obdrží na email eBook zdarma.

4.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k Užívání Elektronického systému.

4.3 K vytvoření Účtu v Elektronickém systému může dojít i touto cestou: V okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Poskytovatele či na účet Platební brány či na PayPal účet Poskytovatele, Kupující obdrží na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři přihlašovací jméno a heslo do Účtu Elektronického sytému, aby si tak mohl zprovoznit Službu v podobě Záznamu z kurzu.

4.4 Uživatel může svůj Účet v Elektronickém systému kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím kontaktování podpory Elektronického systému přes e-mailovou adresu dostupnou na internetových stránkách www.tradewithscience.com. Zrušením Účtu dojde k (i) vymazání Profilu z Elektronického systému a (ii) k ukončení zpracování osobních údajů za účelem Užívání Elektronického systému.

4.5 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto heslo obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4.6 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

4.7 Přístup do Elektronického systému může být ze strany Poskytovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Poskytovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality Služeb a spokojenosti Uživatelů. Uživatel s výše uvedeným postupem Poskytovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Poskytovatelem zabezpečeny dle moderních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré informace ohledně Kupujících jsou chráněny obchodním tajemstvím.

5. Průběh užívaní elektronického systému

5.1 Užívání některých Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace. Tyto Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému po celou dobu existence Účtu.

 • Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky Elektronického systému.
 • Jedná-li se o placenou Službu, v takovém případě Uživatel činí objednávku Služby uskutečněním platby ceny Služby: (i)převodem na účet Poskytovatele, (ii) na účet Platební brány bezhotovostním převodem za využití jedné z platebních metod, kterou Elektronický systém umožňuje v okamžiku placení ceny Služby, nebo (iii) na PayPal účet .

Smlouva, na základě které bude Uživateli zpřístupněn obsah Služby pro jeho vlastní potřebu, je uzavřena v okamžiku, kdy bude částka, odpovídající ceně Služby, připsána na uvedený bankovní účet Poskytovatele či na účet Platební brány nebo PayPal účet Poskytovatele. V případě, že bude některá platební metoda zpoplatněna, bude na tuto skutečnost Uživatel předem upozorněn.

Platební brána akceptuje alespoň tyto platební karty a platební karty 3D Secure:

Pokud si Uživatel zvolí jako formu úhrady ceny za poskytnuté Služby bankovní převod, obdrží po dokončení objednávky na email, který uvedl v objednávkovém formuláři, zálohovou fakturu, která je splatná vždy do 5 dnů od data výzvy k platbě zaslané Poskytovatelem po objednání Služby elektronickou poštou. V případě neuhrazení platby v této době splatnosti si Poskytovatel vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, objednávku zrušit a uvolnit tak místo v kurzu pro jiného zájemce.

5.4 Cena Služeb je v Elektronickém systému uvedena jako konečná, včetně příslušných sazeb daně a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

5.5 Poskytovatel Uživateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky konkrétní Služby.

5.6 Ve smyslu § 1823 Občanského zákoníku Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpřístupnil Službu Uživateli (tj. mu ve smyslu § 1837 písm. l) Občanského zákoníku dodal digitální obsah) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Týká se to jak SPK, IPK, tak on-line kurzů, neboť ve všech 3 uvedených případech získá Uživatel od Poskytovatele Záznam z kurzu, jehož obsah odpovídá v plném rozsahu obsahu Poskytovateli nabízenému SPK nebo IPK. Ke zpřístupnění Služby, tj. zasláním Záznamu z kurzu na email Uživatele ze strany Poskytovatele dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Poskytovatele či na účet Platební brány či na PayPal účet Poskytovatele. Po zpřístupnění Služby, tj. potom, co uživatel zašle Kupujícímu elektronicky přístupy k Záznamu z kurzu, Uživatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) Občanského zákoníku.

5.7 Poskytovatel zpřístupní Uživateli Službu pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí. Uživatel bere na vědomí, že Službu není možno využívat pro více než 3 IP adresy. Uživatel dále bere na vědomí, že obsah Služby může pouze opakovaně zhlédnout prostřednictvím Elektronického systému, tzn. pro kvalitní přehrání Služby je zapotřebí využití vysokorychlostního internetu na straně Uživatele. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

5.8 Poskytovatel zaručuje funkčnost Služby pouze a jen na zařízeních s podporou Adobe Flash Player. Poskytovatel proto nezaručuje funkčnost Záznamů z kurzů na zařízeních, která Adobe Flash Player nepodporují (např. Apple iPad). Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

5.9 Poskytovatel zpřístupní Uživateli Službu, která bude ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku bez vad s ujednanými vlastnostmi a bude mít jakost a užitné vlastnosti Poskytovatelem popisované, nebo na základě jí prováděné reklamy či údaji uvedenými Poskytovatelem ohledně Služby očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který Poskytovatel pro Službu uvádí nebo pro který se Služba obvykle využívá.

5.10 Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování Elektronického systému. V době výpadku či odstávky Elektronického systému může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci nepřístupná. Rozsah poskytování Služeb uvedený v článku 5.6 těchto Podmínek platí do doby, než Poskytovatel přestane provozovat Elektronický systém nebo přestane poskytovat Službu (resp. konkrétní vzdělávací kurz – SPK, IPK nebo On-line kurz). Uživatel však bude mít právo Službu (resp. konkrétní Záznam z kurzu) využívat 12 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy týkající se placené Služby (resp. konkrétního vzdělávacího kurzu) dle článku 5.3 těchto Podmínek; v případě bezúplatných Služeb toto právo Uživateli nenáleží.

5.11 V souladu s § 2169 Občanského zákoníku nemá-li Služba stanovené vlastnosti ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku, může Uživatel požadovat i zpřístupnění nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části Služby, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Uživatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na zpřístupnění nové Služby či její části má Uživatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Službu řádně využívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Uživatel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na zpřístupnění nové Služby bez vad či její části nebo opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže zpřístupnit novou Službu bez vad či její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.

5.12 Je-li vada Služby ve smyslu § 1923 Občanského zákoníku odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5.13 V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

Poskytovatel přijímá reklamaci primárně na e-mailové adrese info@tradewithscience.com a v případě nefunkčnosti této e-mailové adresy na sídle společnosti, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných Služeb. Poskytovatel nebo jim pověřený pracovník rozhodne o reklamaci v nejbližším možném termínu nejdéle však do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5.14 Je-li v rámci Služby Uživateli umožněno vkládat příspěvky, recenze či jiné texty do Elektronického systému, Poskytovatel si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné, nereálné či odporující dobrým mravům nebo standardům korektní diskuze. Stejně tak si Poskytovatel vyhrazuje právo nereagovat na emaily či telefonáty Uživatele, který bude ve své komunikaci hrubý a jeho chování bude odporovat dobrým mravům. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, nebo o rozhodnutí nereagovat na hrubé a dobrým mravům odporující chování Uživatele, není Poskytovatel Uživatele povinen informovat.

5.15 Poskytovatel si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Elektronického systému (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel:

 • minimálně 3 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu;
 • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy, které mohou poškodit dobré jméno Poskytovatele či jiných osob;
 • v důsledku nestandardního Užívání Elektronických systémů nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronické systémy a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronických systémů, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronických systémů, apod.);
 • opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky;
 • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronických systémů; nebo
 • založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

5.16 Poskytovatel má právo ukončit přístup Uživatele k Záznamu z kurzu bez náhrady v následujících případech:

 • Každé video, které je součástí Záznamu z kurzu, je streamováno během pěti minut pod určitým uživatelským jménem a heslem na dvě nebo více různých IP adres.
 • Stránky třetích stran zveřejnily video ze Záznamu z kurzu Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.
 • Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele o technickou manipulaci s režimem přehrávání videí, které jsou součástí Záznamu z kurzu.
 • Přihlásí-li se Uživatel do Elektronického systému, aby shlédl videa, která jsou součástí Záznamu z kurzu z více než 4 IP adres.

6. Souhlas s etickým kodexem elektronického systému

6.1 Uživatel svou registrací či objednáním Služby v Elektronickém systému vyjadřuje svůj souhlas s Etickým kodexem www.tradewithscience.com

6.2 Etický kodex www.tradewithscience.com stanovuje, že Uživatel vykonává online studium v Elektronickém systému samostatně a poctivě, tj. prochází studijní materiály a video-lekce pečlivě a samostatně.

6.3 Etický kodex dále stanovuje, že ve vztahu Uživatele k dalšímu Uživateli je nutné, aby se Uživatel choval v souladu s dobrými mravy a byl nápomocen ve vzdělávacím procesu ostatním. V případě, že při užívání Služby Uživatel nebude dodržovat dobré mravy, má Poskytovatel právo účet Uživatele bez uvedení důvodu bezodkladně zrušit.

7. Další práva a povinnosti poskytovatele

7.1 Přístup k Účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

7.2 Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Poskytovatele. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Poskytovatele, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. Poskytovatel bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

7.3 Poskytovatel si v případě prezenčních kurzů, tj. SPK nebo IPK vyhrazuje právo na změnu data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou účastníkům v předstihu ohlášeny telefonicky nebo e-mailem a po vzájemné domluvě mezi Provozovatelem a Uživatelem bude stanoveno nové datum a (nebo) místo konání SPK nebo IPK.

7.4 Není-li výslovně uvedeno jinak, je součástí SPK a IPK pouze drobné občerstvení typu káva a voda. Oběd není zahrnut v ceně kurzovného a Poskytovatel ho nebude zajišťovat.

7.5 Elektronický systém může obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Elektronický systém třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Elektronického systémů třetích osob byste se měli seznámit s jeho podmínkami užívání. Poskytovatel nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojeného Elektronického systému třetích osob, nebude účastníkem obchodu a transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných z Elektronického systému třetích osob a za takové obchody a transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

7.6 Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty ovládanými Poskytovatelem, ovládajícími Poskytovatele, ovládanými společně s Poskytovatelem, jinak spojenými s Poskytovatelem (společně „Přidružené společnosti“ a „Elektronický systém přidružených společností“). Při návštěvě některého Elektronického systému přidružených společností byste se měli seznámit s jeho podmínkami užívání. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že Poskytovatel nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah Elektronického systému přidružených společností, nebude účastníkem žádného obchodu a transakce týkající se zboží nebo služeb dostupných z Elektronického systémů přidružených společností a za takové obchody a transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

8. Další práva a povinnosti použivatele

8.1 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 9. Autorská práva a ochranné známky a v článku 6. Souhlas s etickým kodexem Elektronického systému.

8.2 Účastník SPK či IPK je povinen dohlížet si na všechen svůj majetek v průběhu konání SPK či IPK a nenechávat jakýkoliv svůj majetek v průběhu kurzu bez dozoru (zejména např. v době přestávek na kávu či polední pauzy). Poskytovatel neručí za žádné ztráty (např. mobilních telefonů, notebooků či peněz) způsobené na majetku Účastníka SPK či IPK.

9. Autorská Práva a ochranné známky

9.1 Veškerý obsah Elektronického systému včetně obsahu vzdělávacích kurz je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím Petra Tmeje, Petra Kostovčíka a Poskytovatele, popřípadě jejích poskytovatelů licence. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytnutím Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

9.2 Uživatel není oprávněn Užívat Elektronický systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Petra Tmeje, Petra Kostovčíka a Poskytovatele. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému ze strany Uživatelů.

9.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronickém systému je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah Elektronického systému, Záznamu z kurzu či Skript rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat třetím osobám.

9.4 Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do Elektronického systému Poskytovatele www.tradewithscience.com. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se pod jeho přístupovými údaji přihlašovaly do Elektronického systému Poskytovatele. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody třetí osoby Petru Tmejovi, Petrovi Kostovčíkovi a Poskytovateli jako by se zneužití dopustil Uživatel sám.

9.5 Ochrana autorských práv se vztahuje také na jakékoliv elektronické/digitální či analogové materiály vztahující se k SPK nebo IPK. Takovéto materiály jsou poskytovány pouze pro soukromé studijní účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

9.6 V případě účasti na SPK nebo IPK není Účastníkům dovoleno z důvodu ochrany autorských práv a duševního vlastnictví pořizovat jakékoliv audio nebo video záznamy.

9.7 V případě, že Uživatel použije jakékoliv know-how ze zakoupených služeb Poskytovatele (např. bude pořádat kurzy se stejným či podobným obsahem, prodávat kódy strategií, které Uživatel obdržel od Poskytovatele v rámci kurzu, vytvoření softwaru na základě know-how předaného na kurzu, apod.), Uživatel zaplatí Poskytovateli pokutu ve výši 500 000 USD.

10. Rozhodné Právo

10.1 Právní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

10.2 Pro veškeré spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které nelze vyřešit smírnou cestou, je příslušným Městský soud v Praze.

11. Slevy

11.1 Případné slevové programy Poskytovatele není možné kombinovat ani kumulovat. V případě, že Uživatel má k dispozici vícero slevových kupónů Poskytovatele najednou, vzniká Uživateli nárok pouze na uplatnění jednoho slevového kuponu, a to dle vlastního výběru Uživatele. Typ slevy, kterou si přeje Uživatel v takovém případě uplatnit, musí být Poskytovateli oznámeno prostřednictvím objednávkového formuláře, tj. zatržením textu „Chci uplatnit slevový kupon“ a vyplněním daného slevového kuponu do kolonky „Vyplňte slevový kupon“. Není-li Poskytovatelem uvedeno jinak, poskytnuté slevy jsou nepřenosné na jiné Uživatele.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji Poskytovatel Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi Uživatel měl objektivní možnost seznámit.

12.2 Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních Podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto Podmínek.

12.3 Veškeré informace poskytované ve vzdělávacích kurzech Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Pokud jsou na www.tradewithscience.com, v SPK či IPK, On-line kurzech, učebních materiálech, Skriptech, dokumentech ke stažení, Záznamu z kurzu, prezentacích, videích či webinářích zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel, autoři kurzů, On-line Class, vzdělávacích materiálů, Skript, článků, dokumentů a videí, ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za konkrétní obchodní rozhodnutí jednotlivých Uživatelů Elektronického systému www.tradewithscience.com či Účastníků SPK nebo IPK pořádané Poskytovatelem.

12.4 Investování a obchodování s finančními instrumenty, a zejména s komoditami, je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat na burze je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

12.5 Uživatel by se nikdy neměl pouštět do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumí. Riziko ztráty v obchodování s komoditami může být vysoké. Proto by měl Uživatel pečlivě zvážit, zda je takové obchodování pro něj vhodné s ohledem na jeho finanční situaci. Mimoto, výsledky historických obchodů nejsou zárukou ziskovosti budoucích obchodů.

12.6 Veškeré údaje uváděné Poskytovatelem, které byly převzaty z jiných zdrojů, jsou uváděny v dobré víře, že jde o informace pravdivé a aktuální. Uživatel by se měl vždy ověřit aktuálnost uváděných informací na stránkách příslušných burz, u svého brokera a u dalších zdrojů použitých informací. Poskytovatel, autoři kurzů, vzdělávacích materiálů, Skript, článků, dokumentů a videí, ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za jejich změnu či neaktuálnost.

12.7 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu). Email poskytovatele je následující: info@tradewithscience.com 

12.8 Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 18. 10. 2020.

Version: 1.0

Datum: 18 Říjen 2020